Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid

Inleiding.

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Wij zijn blij met uw interesse in onze onderneming.

Bij ons kan u rekenen op een kwalitatieve dienstverlening, waarbij de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst belangrijk is voor ons. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt toevertrouwen. Zo gaan wij steeds op een verantwoorde en discrete manier om met persoonsgegevens en werden passende maatregelen genomen om verlies, wijzigingen, toegang door onbevoegden en/of elke andere onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden.

Wij willen transparant zijn over hoe wij (als verwerkingsverantwoordelijke) uw persoonsgegevens verwerken en wat wij met uw persoonsgegevens doen. Meer informatie daarover leest u in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle apparaten, platforms of andere online toepassingen van Dimmo woningbouw die een verwijzing of koppeling naar deze privacyverklaring bevatten, en ongeacht of u gebruikt maakt van een computer, mobiele telefoon, tablet of ander smart apparaat om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Wie is Dimmo woningbouw?

Dimmo woningbouw, met zetel te 8500 Kortrijk, Koning Albertstraat 10/2 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0467.254.047 (hierna, ‘Dimmo woningbouw ’, ‘wij’ of ‘we’).

Email: info@dimmowoning.be

Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds volgens de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, de ‘AVG’), en de toepasselijke nationale uitvoeringswetgeving.

Toelichting van begrippen

Voor de toepassing van deze privacyverklaring wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Het gaat met andere woorden om alle informatie op basis waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook uw IP-adres of foto.

Het begrip ‘verwerken’ is heel ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, combineren, archiveren en wissen van gegevens.

Onder “sollicitanten” wordt elke persoon verstaan die via een sollicitatieformulier op de website of via een ander kanaal een verzoek naar Dimmo woningbouw heeft gestuurd, om te solliciteren voor een functie binnen Dimmo woningbouw 

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (“verwerkingsverantwoordelijke”)

Dimmo woningbouw is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij zijn, zoals de AVG het noemt, de “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens. Dit betekent concreet dat wij, eventueel samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststellen.

Let wel: op onze website kan verwezen worden naar toepassingen, diensten en websites van derden (zie bijvoorbeeld titel “Delen van persoonsgegevens?”). Voor meer informatie over hoe deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens, verwijzen wij u door naar de (privacy)verklaringen van deze partijen op hun respectievelijke websites. Wij oefenen evenwel geen enkele invloed uit op de inhoud van die (privacy)verklaringen en/of de gegevensverwerkingen, noch op de inhoud van diens websites.

Hoe verwerkt dimmo persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers, klanten, leveranciers, sollicitanten en andere personen die met ons in contact staan (bv. via onze apps, door gebruik te maken van ons platform (desgevallend via soldandset.be).

Persoonlijke data kan door Google gebruikt worden om gepersonaliseerde advertenties te maken. Meer over de Google’s Privacy & Terms  is hier te vinden.

Wanneer worden persoonsgegevens verzameld?

Wij verzamelen onder meer persoonsgegevens wanneer u:

 • onze website bezoekt,

 • ons contacteert per e-mail, telefoon of via het contactformulier op de website,

 • zich inschrijft op onze nieuwsbrief,

 • ons volgt via sociale media-kanalen,

 • een overeenkomst met ons sluit,

 • een document download op de website,

 • een bezoek registreert,

Wij beogen geen persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Deze jongeren mogen zonder toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring afleggen.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn stukjes tekst die door een website op uw toestel worden geplaatst en die beschikbaar zijn om achteraf opnieuw kunnen worden gelezen en gebruikt.

Hoe worden cookies op uw toestel geplaatst?

Cookies worden op uw toestel geplaatst door de website zelf of door derde partijen die via een stukje code, door hun aangeleverd, aanwezig zijn op de website.

Liever geen cookies op uw toestel?

Het kan zijn dat u op uw toestel geen cookies wenst. U kan dit op uw browser instellen.

Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren:. Voor meer informatie voor uw browser kan u terecht op de volgende pagina’s: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari. Cookies zijn nuttig voor u en voor ons en, vóór u beslist cookies te weigeren, kan het nuttig zijn verder te lezen.

Hoe worden cookies onderverdeeld?

Cookies kunnen op verschillende manieren worden onderverdeeld. We hebben gekozen voor de volgende overzichtelijke onderverdeling:

 • Noodzakelijke cookies (soms ook technische cookies genoemd): deze cookies zijn noodzakelijk om een website goed te doen functioneren. Zonder deze cookies kan het zijn dat een website niet goed functioneert, of dat bepaalde functionaliteit niet toegankelijk is.
 • Functionele cookies: dergelijke cookies worden gebruikt om uw voorkeuren bij te houden.
 • Analytische cookies: met dergelijke cookies analyseren derde partijen (zoals WebTrends of Google Analytics) hoe een website wordt bezocht, welke lay-out het meest aanspreekt en dergelijke. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren naar onze gebruikers toe.
 • Marketing cookies: deze cookies worden gebruikt door derde partijen (zoals DoubleClick of Google Ads) om in het kader van marketingcampagnes bezochte websites of geconsulteerde producten te promoten bij het surfen naar andere, niet-gerelateerde websites.
 • Andere cookies van derden (waaronder social media): Websites kunnen inhoud van derde partijen bevatten (zoals video’s of “likes”). Deze derde partijen beheren volgens hun eigen privacy- en cookiebeleid hun cookies op uw toestel. Wij komen hierin niet tussen en kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen.

Welke cookies gebruikt deze site?

Deze website kan elk van bovenstaande types cookies gebruiken. (Gescanned door CookieYes)

IdFirst found URLDurationDescription
_gidhttps://dimmowoning.be/vastgoed-te-koop/page/5/?paged=41 dayGoogle Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
_gat_UA-*https://dimmowoning.be/vastgoed-te-koop/page/5/?paged=41 minuteGoogle Analytics sets this cookie for user behaviour tracking.
_ga_*https://dimmowoning.be/vastgoed-te-koop/page/5/?paged=41 year 1 month 4 daysGoogle Analytics sets this cookie to store and count page views.
_gahttps://dimmowoning.be/vastgoed-te-koop/page/5/?paged=41 year 1 month 4 daysGoogle Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors.